Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku@2016

Sekcja DS. ORGANIZACYJNO - KADROWYCH

 

KIEROWNIK:

mł. bryg. Kazimierz Kusz         w.231

 

Skład osobowy Sekcji:


st.asp. Alina Kluza                       w.232

st. kpt.  Mirosława Drozd            w.232

       Semak Magdalena                  w.220

 

 

Zadania Sekcji ds. Organizacyjno – Kadrowych.

 

 

W zakresie organizacji i archiwizacji:
1)          realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
2)          organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
3)          opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
4)          prowadzenie archiwum komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania i brakowania dokumentów;
5)          prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
6)          organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
7)          organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy miejskiej przez rzecznika prasowego komendanta miejskiego;
8)          przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
9)          opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
10)        organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych;
11)        realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
12)        prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego.
 
2.    W zakresie spraw kadrowych:
1)          realizowanie założeń polityki kadrowo-płacowej komendanta miejskiego;
2)          przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej oraz dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych;
3)          opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie;
4)          opracowanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analiza stanu przyznanych etatów;
5)          ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej oraz nadzór nad prawidłowością ich użytkowania;
6)          sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
7)          współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Zakładem Emerytalno - Rentowym MSWiA i innymi instytucjami realizującymi świadczenia emerytalno - rentowe;
8)          analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
9)          prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
10)       redagowanie i rejestrowanie umów o podnoszeniu kwalifikacji zawieranych pomiędzy komendantem miejskim a strażakami/pracownikami oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłową ich realizacją;
11)       prowadzenie akt osobowych strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
12)       prowadzenie obsługi kadrowo-dokumentacyjnej wszystkich zatrudnionych pracowników, emerytów i rencistów;
13)       przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydawania decyzji w sprawie świadczeń pieniężnych (odprawy, nagrody pieniężne, wzrost uposażenia z tytułu wysługi lat, zmiana wielkości dodatku służbowego) oraz zmian w stosunku służbowym strażaków i pracowników cywilnych;
14)       nadzór w zakresie realizacji uprawnień urlopowych strażaków i pracowników cywilnych;
15)       przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych wyróżnień oraz awansów;
16)      opracowywanie tematycznych i kompleksowych analiz kadrowych oraz sprawozdań;
17)      nadzór nad dyscypliną służby i pracy w komendzie miejskiej;
18)      prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia strażaków oraz pracowników cywilnych komendy miejskiej;
19)      nadzorowanie i prowadzenie ewidencji czasu służby dla strażaków i pracowników komendy miejskiej. Ewidencję czasu służby strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych i Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego prowadzą odpowiednio: dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, a Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych sprawuje w tym zakresie nadzór;
20)      sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym przeprowadzaniem badań profilaktycznych, wstępnych, kontrolnych oraz związanych z wypadkiem w służbie lub pracy i odejściem ze służby;
21)      zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej oraz emerytów PSP i ZUS w zakresie spraw socjalno-bytowych;
22)      przygotowanie dokumentacji związanej z opiniowaniem strażaków komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
23)      prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem przez strażaków i członków korpusu służby cywilnej zgody na podejmowanie dodatkowych zajęć zarobkowych;
24)      obsługa prowadzonego postępowania dyscyplinarnego wobec podległych strażaków, przygotowywanie stanowiska komendanta miejskiego w postępowaniu odwoławczym;
25)      realizowanie zadań kadrowo-mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami;
26)      zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy miejskiej.
a)        wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej,
b)        zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską,
c)        przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d)        zapewnieniu terminowego ściągania należności;
2)        analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
3)        prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
4)        nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
5)        prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
6)        prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list płac);
7)        prowadzenie rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
8)        wydawanie zaświadczeń o dochodach oraz odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne pracowników;
9)        przygotowywanie pełniej dokumentacji rachunkowo-księgowej list płac;
10)      prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (księga główna, księgi pomocnicze: środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, kosztów, wydatków, operacji gotówkowych, do kont bankowych ZFŚS, konta depozytów i konta Rachunku Dochodów Własnych Komendy);
11)    prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej wyposażenia komendy miejskiej z podziałem na miejsce (KM, JRG 1, JRG 2, JRG 3) oraz źródeł finansowania (Skarb Państwa, samorząd, środki specjalne) – uzgodnienie stanów z osobami materialnie odpowiedzialnymi;
12)    prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych zapasów magazynowych komendy miejskiej;
13)    sporządzanie sprawozdań finansowych;
14)    przygotowywanie projektów i planów finansowych komendy miejskiej;
15)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta miejskiego dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

 

var el = document.getElementById( 'myEl' ); grayscale( el ); // Alternatively, pass a DOM collection // (all elements will get "grayscaled") grayscale( document.getElementsByTagName('div') ); // Even works with jQuery collections: grayscale( $('div') );